Hastanemiz İnsan Kaynakları Politikası Ve Uygulaması

(1) İnsan kaynakları politikasının amacı, grup çalışanlarının görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

(2) İnsan kaynakları rejimi ve politikası, Hastane Müdürü önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) İnsan kaynakları politikasının izlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesinden Hastane Müdürü Sorumludur. Uygulanmakta olan insan kaynakları politikasına ilişkin olarak her yıl Aralık ayının sonunda bir rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar. Bu raporda, Norm kadrolar olmak üzere insan kaynakları politikası uygulamasına dair bilgiler, uygulamada yaşanılan sıkıntılar ile sorunların çözümüne ve insan kaynakları politikasının geliştirilmesine yönelik öneriler yer alır.

A ) Hastanemiz insan kaynakları politikasının ilkeleri:

(1) Özel Yedi Mart Hastanesi insan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır:

a) İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimini, işe alınmasını ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek ve personeli işin gereğine göre eğitmek ve yetiştirmek,

b) Personelin yaratıcılığını, girişimciliğini, başarı ve çabasını maddi ve manevi olarak desteklemek, buna ilişkin sistemler geliştirmek, personelin grup amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak, grubun hizmet kalitesini yükseltecek ve yapılan işin niteliğine uygun rahat ve güvenli bir iş ortamı ve çalışma şartları sağlamak,

c) Personeli, etkinlik ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak, maliyet ve tasarruf bilinci içinde çalıştırmak, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek,

ç) Personelin gruba sadakat ve bağlılığını artırmak, aynı grupta çalışma bilincinin oluşturulması ve güçlendirilmesi için grup çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu sağlayıcı tedbirler almak, grupta çalışmayı özendirici hale getirmek,

d) Personelin kişiliğine saygılı olmak, personele, mesleki ve kişisel yönden yetişme ve gelişme bakımından eşit ve uygun imkânlar sağlamak,

e) İstihdam edilecek personelin seçiminde, grubun çalışma esas ve usullerine ilişkin ilkeler ve görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisine öncelik vermek, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak,

f) İnsan kaynakları politikasının oluşturulması sürecine personelin katılımını sağlamak, personelin düşünce, görüş ve önerilerini Hastane yönetimine kolaylıkla aktarabilmesini sağlamak, bu çerçevede haberleşme usul ve imkanlarını geliştirmek ve diğer tedbirleri almak.

B) Hastanemiz insan kaynakları ihtiyacının planlanması:

(2) İnsan kaynakları planlaması, grubun hedefleri doğrultusunda, gelecek yıllarda ihtiyaç duyulacak insan kaynağını belirlemek amacıyla yapılır.

(3) Personel alımına ve politikasına esas olmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından her yıl, Hastane Müdürünün görüşü alınmak suretiyle, gelecek yılların insan gücü ihtiyacı hakkında nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminler yapılır ve bu ihtiyacın grup içinden ve/veya dışından hangi kaynaklardan nasıl sağlanacağı bir plana bağlanır.

(4) İnsan kaynağı ihtiyaç planının hazırlanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Kurumun mevcut yapısının, ortaya çıkacak veya ortaya çıkması muhtemel yeni ihtiyaçları karşılayıp karşılayamayacağı,

b) Kurumun faaliyet alanının zaman içerisindeki değişimlere göre alması muhtemel yeni şekli ve bu çerçevede iş hacminde beklenen gelişmeler,

c) Teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin, hastanenin personel ihtiyacında gelecek yıllarda meydana getirmesi muhtemel değişiklikler,

ç) Gelecek yıllarda emeklilik, istifa gibi çeşitli nedenlerle grupta boşalması muhtemel pozisyonlar,

d) Grup içinde ihtiyaç duyulan eğitim ve yetiştirme faaliyetleri,

e) Çalışma birimlerinin ihtiyaç ve özellikleri,

f) Personel istihdamını etkileyen teknolojik yenilikler ve insan kaynağındaki niteliksel gelişmeler,

g) Bütçe imkânları,

(5) İnsan kaynakları ihtiyacının planlanması ve karşılanması konusunda, gerektiğinde Personel Danışmanlık, İş ve İşçi bulma kuruluşlarıyla işbirliğine gidilebilir.

 

Bize Ulaşın